Menu

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego  04.09.2023

Dzień Edukacji Narodowej  14.10.2023

Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31.12.2023

Zakończenie I półrocza  26.01.2024

Ferie zimowe  12.02 - 25.02.2024

Wiosenna przerwa świąteczna  28.03 - 02.04.2024

Egzamin ósmoklasisty  14 - 16.05.2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych  21.06.2024

Ferie letnie  22.06. - 31.08.2024

Inne dni wolne od zajęć 1.11.2023,  1.01.2024, 1 i 3.05.2024, 30.05.2024

Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych  2 - 3.11.2023, 2.05.2024, 31.05.2024, 14-16.05.2024 (egz. ósmoklasisty)

 

K A L E N D A R I U M      Z E B R A Ń      Z     R O D Z I C A M I

 1. Klasowe zebrania z rodzicami 19-20.09.2023 

  Powołanie oddziałowych RR.

 2. Zebranie Rady Rodziców 28.09.2023

  Powołanie Prezydium.

  Zatwierdzenie planu pracy i finansowego.

  Uchwalenie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.

  Opiniowanie dokumentów szkolnych i dodatkowych dni wolnych.

 3. Klasowe zebrania z rodzicami 21-22.11.2023

  Analiza śródokresowa osiągnięć uczniów (Konsultacje z nauczycielami).

  Zebranie z Radą Rodziców.

 4. Podsumowanie pracy I półrocza  6-7.02.2024

  Zebrania z wychowawcami.  

  Zebranie z Radą Rodziców.

 5. Klasowe zebrania z rodzicami 16-17.04.2024

  Analiza śródokresowa osiągnięć uczniów (Konsultacje z nauczycielami).

  Zebranie z Radą Rodziców

 

K A L E N D A R I U M      Z E B R A Ń     R A D Y     P E D A G O G I C Z N E J

 1. Organizacja nowego roku szkolnego 01.09.2023
 2. Zatwierdzenie i zaopiniowanie dokumentacji szkolnej 14.09.2023

 3. Śródokresowa analiza osiągnięć uczniów 16.11.2023

 4. Klasyfikacja uczniów za I półrocze 30.01.2024

 5. Podsumowanie działalności szkoły w I półroczu, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 29.02.2024
 6. Analiza śródokresowa edukacyjnych osiągnięć uczniów i problemów wychowawczych 11.04.2024
 7. Klasyfikacja roczna/końcowa  17.06.2024

 8. Podsumowanie rocznej pracy szkoły, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 26.08.2024
 9. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne - wg planu WDN i bieżących potrzeb

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa w Łysomicach

ul. Warszawska 5, 87-148 Łysomice

tel./fax: +48 56 678 32 23
tel. kom. +48 500 431 830

e-mail: sekretariat@splysomice.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja szkoły na mapie