Menu

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego  01.09.2022

Dzień Edukacji Narodowej  14.10.2022

Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31.12.2022

Zakończenie I semestru  27.01.2023

Ferie zimowe  30.01 - 12.02.2023

Wiosenna przerwa świąteczna  06 - 11.04.2023

Egzamin ósmoklasisty  23 - 25.05.2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych  23.06.2023

Ferie letnie  26.06. - 31.08.2023

Inne dni wolne od zajęć 14.10.2022, 1.11.2022,  11.11.2022, 06.01.2023, 1 i 3.05.2023, 8.06.2023

Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych  31.10.2022, 2.05.2023, 9.06.2023, 23-25.05.2023 (egz. ósmoklasisty)

 

K A L E N D A R I U M      Z E B R A Ń      Z     R O D Z I C A M I

 1. Klasowe zebrania z rodzicami 19-22.09.2022  

  Powołanie oddziałowych RR.

 2. Zebranie Rady Rodziców 29.09.2022

  Powołanie Prezydium.

  Zatwierdzenie planu pracy i finansowego.

  Uchwalenie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.

  Opiniowanie dokumentów szkolnych i dodatkowych dni wolnych.

 3. Klasowe zebrania z rodzicami 22-23.11.2022

  Analiza śródokresowa osiągnięć uczniów (Konsultacje z nauczycielami).

  Zebranie z Radą Rodziców.

 4. Podsumowanie pracy I półrocza  20-23.02.2023

  Zebrania z wychowawcami.  

  Zebranie z Radą Rodziców.

 5. Klasowe zebrania z rodzicami 25-26.04.2023

  Analiza śródokresowa osiągnięć uczniów (Konsultacje z nauczycielami).

  Zebranie z Radą Rodziców

 

K A L E N D A R I U M      Z E B R A Ń     R A D Y     P E D A G O G I C Z N E J

 1. Organizacja nowego roku szkolnego 31.08.2022
 2. Zatwierdzenie i zaopiniowanie dokumentacji szkolnej 15.09.2022

 3. Śródokresowa analiza osiągnięć uczniów 17.11.2022

 4. Klasyfikacja uczniów za I półrocze 26.01.2023

 5. Podsumowanie działalności szkoły w I półroczu, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 16.02.2023
 6. Analiza śródokresowa edukacyjnych osiągnięć uczniów i problemów wychowawczych 20.04.2023
 7. Klasyfikacja roczna/końcowa  19.06.2023

 8. Podsumowanie rocznej pracy szkoły, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 25.08.2023
 9. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne - wg planu WDN i bieżących potrzeb

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa w Łysomicach

ul. Warszawska 5, 87-148 Łysomice

tel./fax: +48 56 678 32 23
tel. kom. +48 500 431 830

e-mail: sekretariat@splysomice.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja szkoły na mapie